Fraunhofer |葡萄牙
  • 葡萄牙 Fraunhofer
  • 葡萄牙 Fraunhofer
  • 葡萄牙 Fraunhofer

项目:Fraunhofer

地点:葡萄牙,波尔图

面积:1660㎡